Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Realizowane projekty

Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy

Projekt partnerski pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Lider Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Cel projektu:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu powiatu dzierżoniowskiego

Projekt realizowany jest w 6 szkołach ponadgimnazjalnych:

 1. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 2. Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
 3. Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
 5. Zespół Szkół im. Księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie

Cel projektu realizowany będzie poprzez:

 • organizację praktycznych form nauczania w postaci staży zawodowych u pracodawców dla uczniów,
 • organizację staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach,
 • organizację szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego dla uczniów i nowoczesnych technologii w edukacji, przy wykorzystaniu narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007 – 2013,
 • organizację kursów kwalifikacyjnych dla uczniów,
 • organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
 • prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego, uwzględniając potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • organizację wycieczek zawodoznawczych,
 • doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodów.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Geneza projektu:

W 6 placówkach, w których prowadzona jest edukacja na szczeblu zawodowym i technicznym, dostrzeżono konieczność wzmocnienia wzajemnych relacji kierunków kształcenia z lokalnym rynkiem pracy oraz rozwoju doradztwa zawodowego wśród uczniów. Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu podjęto próbę rozwoju szkolnictwa praktycznego poprzez wdrażanie innowacyjnego podejścia do wsparcia przedsiębiorczości, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych, intensyfikacji współpracy i jej koordynacji w zakresie lepszego systemu kształcenia, lepszego dostosowania systemu kształcenia do zmieniających się warunków społecznych oraz gospodarczych, a także wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem gospodarczym, a jednostkami oświatowymi.

Zakres wsparcia:

W ramach projektu uczniowie mogą nieodpłatnie uczestniczyć w:

 • stażach u pracodawców w ramach kształcenia w zawodach: mechatronika, gastronomia, hotelarstwo, fryzjerstwo, mechanika pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, stolarz, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, sprzedawca, geodezja, architektura krajobrazu, handel, ekonomia, technika pojazdów samochodowych, fototechnika, budownictwo, systemy i urządzenia OZE, krawiec,
 • następujących kursach kwalifikacyjnych: kierowca wózka widłowego, spawacz, barman, wizażysta, barista, prawo jazdy, stylizacja paznokci, carving, florysta, wizażysta, prawo jazdy kategorii T, uprawnienia elektryczne, kasa fiskalna, kuchnia molekularna,
 • dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w ramach których szkolni nauczyciele prowadzić będą pozalekcyjne zajęcia w wybranych blokach tematycznych w zakresie kształcenia zawodowego oraz odbędą się wycieczki na Politechnikę Wrocławską,
 • doradztwie zawodowym prowadzonym przez nauczyciela przeszkolonego w ramach projektu z narzędzia „Kalejdoskop Kariery” w formie zajęć indywidualnych z uczniem lub grupowym,
 • wycieczkach zawodoznawczych organizowanych m.in. na targi poznańskie, do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do WSSE Inwvestpark w Wałbrzychu oraz do przedsiębiorstw zlokalizowanych w lokalnych podstref ekonomicznych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą:

 • uczestniczyć w stażach zawodowych u pracodawców dla przedmiotów: mechanika i mechatronika, ekonomia, fryzjerstwo, gastronomia, biuro rachunkowe, geodezja, architektura krajobrazu, fototechnika, budownictwo, systemy i urządzenia OZE, hotel,
 • przejść szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w obszarze TIK, w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i wykorzystania ich w procesie dydaktycznym, podnoszące kompetencje interpersonalne i społeczne, a także przygotowujące do wykorzystania zwalidowanego narzędzia doradztwa zawodowego „Kalejdoskop Kariery”, w celu przygotowania do prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Ponadto każda ze szkół doposażona zostanie w wybrany sprzęt do pracowni zawodowych:

 • Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie: pracownię pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
 • Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie: pracownię hotelarską oraz pracownię żywienia i usług gastronomicznych,
 • Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie: pracownię geodezji i pracownię architektury krajobrazu,
 • ZSiPKZ w Bielawie: pracownię informatyczną, fototechniczną i budowlaną,
 • Zespół Szkół w Pieszycach: pracownię gastronomiczną,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie: również pracownię gastronomiczną.

Harmonogram projektu:

Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku do listopada 2018 roku.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu to 1.794.224 zł. Kwota dofinansowania jaką otrzymał projekt z UE i budżetu Państwa to 1.703.864 zł, co stanowi blisko 95 % wartości całego projektu.

Szczegółowe informacje dot. projektu można uzyskać w biurach projektu w siedzibach:

Lidera: Starostwo Powiatowe ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

Partnera: Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

Szkół:

 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa
 • Zespół Szkół im. księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach, ul. Mickiewicza 1, 58-250 Pieszyce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 74 i 76, 58-200 Dzierżoniów

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy Nauczyciel
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczeń
 3. Deklaracja uczestnictwa Nauczyciel
 4. Deklaracja uczestnictwa Uczeń
 5. Oświadczenie uczestnika Nauczyciel
 6. Oświadczenie uczestnika Uczeń