Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Realizowane projekty

Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

Projekt pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 .

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury szkolnej w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych, trzech liceów ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu, narzędzi TIK oraz materiałów dydaktycznych. W ramach projektu, przeprowadzona zostanie również adaptacja pomieszczeń oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoły objęte projektem:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie,

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie,

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.

Planowane efekty:

Projekt zakłada poprawę infrastruktury dydaktycznej co pozwoli na kształtowanie kompetencji kluczowych preferowanych na rynku pracy oraz właściwych postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Odpowiednia baza dydaktyczna pozwoli na poszerzenie indywidualnego podejścia do ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ucznia uzdolnionego w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych, uczniów uzyskujących słabsze wyniki edukacyjne oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Powstałe pracownie posiadać będą charakter kompatybilny tak, aby poprzez wzajemne udostępnianie powstałej infrastruktury dydaktycznej, szkoły mogły wzmocnić współpracę w zakresie wspólnych projektów badawczych.

Efektem projektu będzie także, zachowanie równowagi pomiędzy infrastrukturą szkół objętych projektem a innymi placówkami oświaty, które dysponują bogatszą bazą dydaktyczną.

Niezbędne wyposażenie trafi do:

– I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia biologiczna i chemiczna składająca się z pracowni, sali wykładowej oraz zaplecza.

– II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie. Doposażona zostanie pracownia fizyczna, informatyczna i geograficzna,

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Wyposażona zostanie pracownia matematyczna oraz przyrodnicza (interdyscyplinarna).

Sprzętami zakupionymi w ramach projektu będą m.in. tablety, zestawy komputerowe, aparaty fotograficzne, dygestoria, pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, meble, stoły demonstracyjne oraz szereg innych niezbędnych w procesie nauczania pomocy naukowych.

Pracom adaptacyjnym poddane zostaną 4 pracownie. Zakres prac obejmuje: adaptację pracowni chemicznej wraz z jej zapleczem i pracowni biologicznej w I LO, a także przystosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni przyrodniczej oraz adaptacja pracowni matematycznej LO w Bielawie.

Wartość projektu: 1 025 206,57 PLN, Wartość dofinansowania ze środku UE: 871 425,59 PLN.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na październik 2017 r.