Dzierżoniów
Dzierżoniów
Niemcza
Bielawa
Pieszyce
Pieszyce

Gmina Dzierżoniów
Gmina Dzierżoniów
Łagiewniki
Łagiewniki
Niemcza
Niemcza


Piława Górna
Piława Górna
 
 
 
 
luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Polish English German


  8a t  7b t  6a t

Fundusze z Unii Europejskiej

W nowym okresie programowania na lata 2007 – 2013 Polska otrzyma niemalże pięciokrotnie więcej środków finansowych z Unii Europejskiej niż w latach 2004 – 2006. Dofinansowanie z funduszy unijnych przeznaczoczone dla Polski na lata 2007-2013 przyznawane będzie w ramach poszczególnych programów pomocowych, czyli programów operacyjnych. Każdy z programów operacyjnych obejmuje inne dziedziny rozwoju i określa priorytety oraz typy przedsięwzięć przewidzianych do wsparcia finansowego, a także określa podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o środki.

Fundusze unijne wdrażane będą za pomocą następujących programów operacyjnych (PO):

PO Innowacyjna Gospodarka:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/;

PO Infrastruktura i Środowisko:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/;

PO Kapitał Ludzki:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/pokl/
http://www.pokl.dwup.pl/;

Po Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
http://www.ewt.dolnyslask.pl/
http://www.interreg.gov.pl/20072013/

PO Rozwój Polski Wschodniej:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW/;

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO):
RPO WD:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne/.


DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej mogą się ubiegać o wsparcie głównie w ramach następujących programów:
1) RPO WD - Priorytet I: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw ("Przedsiębiorstwa i Innowacyjność"). Priorytet I RPO WD skierowany jest do przedsiębiorców, w tym do sektora MŚP i ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska, głównie poprzez działania wspomagajace rozwój MŚP oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora B+R. W efekcie wpłynie to na trwała poprawę zatrudnienia oraz stworzy podstawy do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W ramach tego Priorytetu przewidziano działania ukierunkowane na:

- Inwestycje dla przedsiębiorców,
- Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu,
- Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP,
- Infrastrukturę wspierającą innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie.

http://www.rpo.dolnyslask.pl;


2) Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka" (PO IG), którego głównym celem jest rozwój polskiej gospodarki
w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach PO IG wspierana będzie innowacyjność jedynie na poziomie krajowym - nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Pomoc w ramch Programu ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności i obejmowała będzie zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które
w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/


3) Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska mogą być współfinansowane
ze środków przewidzianych dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ). W ramach Priorytetu wspierane będą projekty, których realizacja przyczyni sie do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów
i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, jak i prowadzące do ograniczenia hałasu do obowiązujących norm. W ramach Priorytetu IV PO IiŚ - "Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska" przewidziano realizację projektów w następujących zakresach:

1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego,
2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami,
3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT),
4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej,
5. Wsparcie dla przediębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

PO IiŚ podobnie jak PO IG jest programem o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/


4) Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje w rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji, jak i kwalifikacji i umiejętności kadry pracowników poprzez szkolenia i doradztwo, a także studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw  mogą skorzystać z działań proponowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" (PO KL). Program podzielony jest na poszczególne Priorytety, których część realizowana jest na poziomie centralnym (Priorytety I-V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI-IX). W ramach komponentu centralnego środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wsparcie stuktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki w ramach komponentu regionalnego zostaną przeznaczone w głównej mierze na wsparcie dla osób i grup społecznych.
Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem zasobów ludzkich, powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na:
- Priorytet II PO KL (centralny) - "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie 2.1. - "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki",
oraz w ramach komponentu regionalnego:

a) między innymi wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:
Priorytet VI PO KL - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia",

b) między innymi wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (kursy, szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębirców i ich pracowników): Priorytet VIII PO KL - "Regionalne kadry gospodarki".

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców znajdują się na stronach:

http://www.parp.gov.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/na+co+fundusze/Przedsiebiorcy/
http://www.nfosigw.gov.pl/site/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne/

21-05-2015
konkurs-na-najpiekniejszego-stracha-na-wrobleArboretum w Wojsławicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Czereśniowe strachy” mieszkańców...
30-04-2015
rozpoczecie-przebudowy-drogi-powiatowej-pieszyce-bielawaUtrudnienia na drodze Pieszyce - Bielawa. Od 4 maja br. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, a od lipca objazdy.   Zarząd Dróg...
  • remonty_i_inwestycje
  • Nieruchomosci_na_sprzedaz
  • Dowod i prawo jazdy
  • innowacyjny powiat
    17a t
  • 18a t
  • 19a t
Newsletter