Dzierżoniów
Dzierżoniów
Niemcza
Bielawa
Pieszyce
Pieszyce

Gmina Dzierżoniów
Gmina Dzierżoniów
Łagiewniki
Łagiewniki
Niemcza
Niemcza


Piława Górna
Piława Górna
 
 
 
 
luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Polish English German


  8a t  7b t  6a t

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów 
Dyrektor: Anna Łata
tel. 74 833 16 14; 74 833 98 95, tel. i faks 74 833 98 96

Godziny pracy:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Zadania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia realizuje zadania powiatu z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia, inne zadania nałożone odrębnymi przepisami. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu Dzierżoniowskiego, realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Centrum realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego: 
- określone przepisami zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
- zadania z zakresu ochrony zdrowia;
- inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz porozumień zawartych przez powiat.

Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy należy m.in.:

 1. realizacja zadań określonych w ustawach, aktach wykonawczych, uchwałach Rady Powiatu, uchwałach Zarządu Powiatu, Zarządzeniach Starosty i Dyrektora Centrum;
 2. opracowywanie programów, planów, prognoz i innych informacji w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku oraz sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, w tym Oprogramowania Użytkowego POMOST;
 3. opracowywanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. analiza i ocena zjawisk społecznych na terenie powiatu;
 5. wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Zarządu Powiatu, Starosty i Dyrektora Centrum;
 6. współpraca z gminami i instytucjami działającymi na rzecz osób, rodzin, dzieci oraz osób niepełnosprawnych, a także z sądem, Policją, służbą zdrowia, oświatą, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami;
 7. w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, pracownicy socjalni wykonujący obowiązki służbowe mają prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu Karnego lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
 8. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 9. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Do zadań Zespołu ds. pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy m.in.:

 1. opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz innych programów realizowanych przez Centrum, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;
 3. zapewnienie opieki dzieciom w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. obsługa merytoryczna rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka;
 5. przyznawanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz placówki, o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej;
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 7. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem pobytu w pieczy zastępczej małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. umieszczanie w domu pomocy społecznej osób do niego skierowanych oraz prowadzenie nadzoru nad domem pomocy społecznej;
 9. prowadzenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 10. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: - realizacja zadań Zespołu w zakresie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, - obsługa osób niepełnosprawnych i przyjmowanie wniosków w zakresie: - dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, - dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, - dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, - dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, - dofinansowanie w części lub całości kosztów tworzenia działania  warsztatów terapii zajęciowej,
 12. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia w tym: - opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; - przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; - inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; - pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; - podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.
 13. realizacja projektów z środków zewnętrznych, w tym projektu systemowego realizowanego w ramach EFS POKL „Inwestycja w siebie”.

Do zadań Zespołu ds. pieczy zastępczej należy m.in:

 1. zapewnienie dzieciom opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka;
 2. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 3. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, oraz udzielanie im wsparcia poprzez organizowanie grup wsparcia i rodziny pomocowe;
 6. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 7. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 8. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 9. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodzinnym, koordynatorem i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 10. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

 1. orzekanie niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 4. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie i niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 6. opracowywanie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności,
 7. sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach.
21-05-2015
konkurs-na-najpiekniejszego-stracha-na-wrobleArboretum w Wojsławicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Czereśniowe strachy” mieszkańców...
30-04-2015
rozpoczecie-przebudowy-drogi-powiatowej-pieszyce-bielawaUtrudnienia na drodze Pieszyce - Bielawa. Od 4 maja br. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, a od lipca objazdy.   Zarząd Dróg...
 • remonty_i_inwestycje
 • Nieruchomosci_na_sprzedaz
 • Dowod i prawo jazdy
 • innowacyjny powiat
  17a t
 • 18a t
 • 19a t
Newsletter