Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Niepełnosprawni

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Starostwo Powiatowe
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
Wydział Edukacji
Stanowisko ds. kształcenia specjalnego i oświaty niepublicznej (pok. 208, II piętro)
tel.  074 832 52 05 wew. 116
e-mail: justyna@pow.dzierzoniow.pl

godziny pracy:
– poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego złożony przez rodziców lub opiekunów prawnych;
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  3. ostatnie świadectwo szkolne (informacja o aktualnym etapie edukacyjnym);

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Podstawa prawna:

Art.71b.5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001r w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego (Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 114 ze zmianami).