Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Niepełnosprawni

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

ZADANIA RADY

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
  • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocena ich realizacji.
  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.
Rada jest organem opiniodawczo – doradczym, jej kadencja trwa 4 lata. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady wybierane na okres jednego roku.
Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej, a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.
Powiatowa Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie została powołana Zarządzeniem Nr 52/2015 z dnia 17 września 2015 r. Starosty Dzierżoniowskiego na lata 2015 – 2019.

W skład Rady wchodzą:

  1. Jolanta Oliwa – Przewodnicząca Powiatowej Rady.
  2. Elżbieta Lipińska – Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady.
  3. Jolanta Natanek – Sekretarz Powiatowej Rady.
  4. Adrianna Pasiniewicz – Członek Powiatowej Rady.
  5. Elżbieta Rudnicka – Członek Powiatowej Rady.

KONTAKT
Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Dzierżoniowskim prosimy kierować na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
ul.Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl